Historia

 

Szkoła Podstawowa w
Rększowicach powstała w 1912r. Taki zapis znalazł się w pierwszej kronice
szkoły i opierał się na relacjach pochodzących od mieszkańców wsi Rększowice.
Pierwszymi nauczycielami uczącymi w tejże szkole byli:

– Władysław Kawecki

– Ignacy Pyrkosz

– Rzadkiewicz (imię
nieznane)

– Adela Piątkowska

– Stanisław
Stępniak

– Antoni Załoga

– Maksymiliana
Załoga

– Tadeusz Dyl

– Alojzy Miech

– Genowefa Miech

 

Od pierwszego roku
istnienia szkoły jej kierownikiem był Antoni Załoga. Pełnił on tę funkcję od 1937 roku. Po nim posadę kierownika objął Alojzy Miech a następnie Stanisław
Zajski
.

Kronika szkolna
prowadzona była od 1946 roku, czyli rok po zakończeniu II wojny światowej. Z
informacji w niej zawartych wynika, że szkoła liczyła wtedy 6 oddziałów, w
których uczyło się 143 uczniów. Zajęcia prowadziło troje nauczycieli (Stanisław
Zajski, Paulina Zajska oraz Jadwiga Mazurkiewicz). Wszystkie lekcje odbywały
się w domu państwa Morawców, później u państwa Badorów.

 

Na początku lat 50-
tych zajęcia prowadzono w dwóch salach szkolnych. Trzecią i czwartą salę
lekcyjną utworzono w budynku wynajętym przez panią Różę Unglick. W roku
szkolnym 1949/1950

w szkole prowadzony
był kurs wieczorowy dla dorosłych

z zakresu VII klasy szkoły podstawowej, który ukończyło 19
uczniów.

Rok szkolny
1959/1951 do pracy w Szkole Podstawowej został przydzielony nowy nauczyciel,
Zygmunt Rozenberg. Szkoła posiadała wtedy cztery klasy lekcyjne i realizowała
program siedmiu klas szkoły podstawowej.

Dnia 1 września
1950 roku patronat nad naszą szkołą objęła fabryka „Stradom” w Częstochowie.

 

Rok 1951 przyniósł
bardzo ważne wydarzenie zarówno dla szkoły jak i całej wsi. W styczniu założono
światło elektryczne w całym budynku szkolnym. W maju tego samego roku na linii
Hutki- Częstochowa zaczął kursować autobus. We wrześniu, z inicjatywy Komitetu
Rodzicielskiego, zakupiono pierwsze radio dla szkoły. W maju 1956 roku została
wybudowana przy szkole studnia. Tak ważne dla szkoły i miejscowości wydarzenia
znalazły swoje miejsce w zapiskach kroniki szkolnej. Można w niej również
znaleźć informacje związane

z „wielką historią” naszego kraju. Pod datą 19.10.1951r.
zapisano, że został aresztowany ówczesny kierownik szkoły- Stanisław Zajski,
którego oskarżono o przynależność do organizacji WJN i skazano na 8 lat
więzienia.

W styczniu 1956
roku zanotowano: „były kierownik szkoły

w Rększowicach, obywatel Zajski Stanisław, został zwolniony

z więzienia i wrócił do zawodu nauczyciela. Postępowanie rehabilitacyjne
wykazało bezpodstawność zarzutów stawianych obywatelowi Zajskiemu”.

 

Lata 60-te
przynoszą atmosferę niepokoju. Wszyscy mieszkańcy wsi Rększowic mówią o wojnie
i wykupują produkty w sklepach. Było to związane z zaostrzeniem się sytuacji
politycznej w Berlinie. I tak oto splotła się „wielka historia” powojennej
Polski z „małą” historią naszej szkoły.

 

W 1964 roku
rozpoczął pracę w szkole jako jej kierownik Franciszek Jurecki. Jego żona Maria Jurecka była nauczycielką biologii. Państwo Jureccy
byli związani ze szkołą aż do lat 80-tych, gdy oboje przeszli na emeryturę. W
1964 roku w szkole było 174 uczniów

i 6 nauczycieli. Ponieważ warunki lokalowe były
niewystarczające, wynajęto jeszcze sale u pana Józefa Głąba i Mariana Sobali.
Zajęcia odbywały się od 8 rano do godziny 17.

 

Rok szkolny
1966/1967 miał szczególne znaczenie w historii szkoły, ponieważ wówczas po raz
pierwszy rozpoczęto nauczanie szkolne

w systemie 8-klasowym. Część młodzieży, która ukończyła
klasę siódmą, poszła do szkół zawodowych, a pozostali uczęszczali do szkoły
podstawowej jako uczniowie klasy ósmej. Pierwsza klasa ósma liczyła 19 osób.

W styczniu 1967
roku rozpoczęto kopanie fundamentów pod nowy budynek szkolny. W kronice szkoły
zapisano, że głównym murarzem przy budowie szkoły był pan Jan Kiełbasa mieszkaniec wsi Rększowice, a przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły
pan Zdzisław
Szkop
. Budowa naszej szkoły trwała do lipca 1968 roku. Dnia 5
lipca 1968 roku nowy budynek szkoły oraz Dom Nauczycielski zostały oddane do użytku.

 Rok szkolny 1968/1969 rozpoczęto już w nowym
budynku,

w którym uczyło się 183 uczniów i pracowało 7 nauczycieli.
Uroczyste przekazanie budynku z udziałem władz oświatowych i partyjnych odbyło
się 6 października 1968 roku. Szkoła otrzymała wtedy imię Tadeusza Kościuszki.

 

Lata 70-te to pasmo
sukcesów uczniów naszej szkoły, którzy zajmowali bardzo wysokie miejsca w
konkursach, olimpiadach

i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym

i wojewódzkim. Kronika szkolna relacjonuje także uroczystości
szkolne

i państwowe, capstrzyki, czyny społeczne, zabawy uczniów
oraz liczne wycieczki organizowane do różnych zakątków Polski.

 

W roku szkolnym
1980/1981 dyrektorem szkoły została pani Grażyna Pawlak. W latach 80-tych i 90-tych do grona pedagogicznego przybyli nowi
nauczyciele, którzy rzetelnie wypełniając powierzone im obowiązki, dbali o
wszechstronny rozwój uczniów i dobre imię szkoły. Ogromne sukcesy w tych latach
odnosili uczniowie w zawodach sportowych. Szkoła może pochwalić się również
udziałem uczennicy Ewy Ziai, w obradach Sejmu który był nagrodą za uzyskane
przez nią wyniki w konkursie literackim.

 

Ważne zmiany w
funkcjonowaniu szkoły przyniósł rok 1999,

w którym wprowadzono reformę oświaty. W związku z tym w
szkole funkcjonowała pierwsza klasa gimnazjum, ze względu na fakt, iż
rozpoczęto dopiero budowę budynki gminnego Gimnazjum

w Konopiskach. Od roku 2001, po oddaniu do użytku ww.
budynku,

w Szkole Podstawowej w Rększowicach pozostało 6 klas i
Przedszkole.

Kolejnym ważnym
wydarzeniem było powstanie w roku 2002 Zespołu Szkolno- Przedszkolnego,
czyli połączenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkola
Publicznego

w
jedną placówkę.

           W tym roku zmieniła się także dyrekcja szkoły. Po odejściu p. Grażyny Pawlak na emeryturę, stanowisko to objęła p. Janina Maślanka.

            

               We wrześniu 2005r nasza szkoła otrzymała certyfikat Szkoły z Klasą, a w roku 2005 i 2006 certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości z zakresu wszystkich obszarów jej funkcjonowania.   

     

        W latach 2005-2007, dzięki inicjatywie pani dyrektor oraz ogromnemu zaangażowaniu całego grona pedagogicznego nasza szkoła uczestniczyła w międzynarodowym projekcie edukacyjnym SOCRATES COMENIUS, który został zapoczątkowany wizytą studyjną przedstawicieli dwóch szkół angielskich. W ramach projektu podjęliśmy także aktywną współpracę ze szkołami z Francji oraz Turcji. Projekt obejmował działania mające na celu wymianę doświadczeń między jego uczestnikami w zakresie dziedzictwa kulturowego, edukacji, muzyki, sportu oraz środowiska w ramach zjednoczonej Europy. Pozwalał poznać odmienność tradycji, zwyczajów, kształcił tolerancyjne postawy wobec odmienności kultur.


               W roku 2007 szczególnie doniosłym i ważnym wydarzeniem były obchody 95 rocznicy powstania szkoły połączone z nadaniem jej sztandaru ufundowanego przez mieszkańców wsi Rększowice, rodziców, sponsorów. Ów sztandar stał się znakiem symbolizującym naszą społeczność szkolną jak również uosobieniem wartości, które stanowią fundament pracy pracy dydaktyczno – wychowawczej naszej szkoły. Oficjalną część uroczystości poprzedziła uroczysta msza święta, którą odprawił proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach ksiądz Jerzy Mielczarek oraz były proboszcz parafii ksiądz Stefan Jachimczak. Nadanie sztandaru szkole było bardzo ważnym wydarzeniem nie tylko dla szkoły, ale także dla mieszkańców Rększowic i Gminy Konopiska. Wśród zaproszonych obecni byli p.senator RP Andrzej Szewiński, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach, władze gminy Konopiska z p. wójtem Jerzym Sochą oraz dyrektorzy szkół. Uroczystości towarzyszyła wystawa zdjęć ukazująca bogatą, liczącą ponad 95 lat historię szkoły w Rększowicach. Przybyli goście mogli obejrzeć ciekawe przedstawienie inspirowane postacią i działalnością patrona szkoły Tadeusza Kościuszki

                      Zespół Szkolno – Przedszkolny współpracuje z innymi szkołami na terenie Gminy Konopiska, Parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ochotniczą Strażą Pożarną, Radą Sołecką, Związkiem Młodzieży Wiejskiej w Rększowicach, Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji, Caritasem, GOPS-em w Konopiskach. Aktywnie uczestniczymy w organizowanych przez gminę Konopiskach uroczystościach i imprezach środowiskowych takich jak Dni Konopisk, Sobótka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dożynki, kiermasze bożonarodzeniowe, święta narodowe i kościelne.

                  

W 2012r szkoła im Tadeusza Kościuszki w Rększowicach świętowała 100 – lecie powstania szkoły. W tym roku zmieniła się także dyrekcja szkoły. Stanowisko to objęła p. Edyta Pawlak.


          W kolejnych latach szkoła i przedszkole stale się
rozwijały. Uczniowie pod opieką nauczycieli uczestniczyli w  wielu projektach i programach edukacyjnych o
zasięgu ogólnopolskim, m.in. „Szkoła w ruchu”, „Przedszkole w ruchu”,
„Entuzjaści edukacji”, „Aktywna edukacja”, „Być jak Ignacy”, „Cybernauci”,
„Szkoła pozytywnego myślenia”, „Szachy w szkole”, „Zaprogramuj przyszłość”,
„Aktywna tablica”, „Bohater On”, „Wszystkie kolory świata” i międzynarodowym –
„Nasza mała biblioteka”.

           Dzięki zaangażowaniu nauczycieli i własnym wysiłkom,
wielu uczniów naszej szkoły mogło pochwalić się osiągnięciami w konkursach
wiedzy, konkursach artystycznych i zawodach sportowych. Szkoła była także
organizatorem konkursu wiedzy o Unii Europejskiej i Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
o Tadeuszu Kościuszce.

         Społeczność szkolna wpisywała się w ważne wydarzenia
w skali gminy i kraju. Reprezentacja uczniów i nauczycieli wraz z Pocztem
Sztandarowym uczestniczyła w ważnych uroczystościach gminnych t. j. Dożynki,
obchody Święta Niepodległości, a także z Rocznicy 300-lecia Koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

         W 2016r. w
naszej szkole zorganizowane zostały uroczyste obchody rocznicy Chrztu Polski, w
których uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, rodzice i mieszkańcy
miejscowości Rększowice.

         Zmieniało się również otoczenie szkoły. W 2013r.
wybudowano trawiaste boisko do piłki nożnej i boisko do piłki siatkowej
plażowej. Wymienione zostało również od strony zachodniej i północnej
ogrodzenie terenu szkoły. Zmodernizowany plac zabaw mógł służyć większej
liczbie dzieci, ponieważ w roku szkolnym 2014/2015 otwarty został drugi oddział
przedszkolny.

      Historia szkoły wpisuje się w historię miejscowości.
W 2012r. zakończył się projekt budowy kanalizacji w miejscowości Rększowice,
dzięki czemu w 2014r. szkoła zyskała dostęp do sieci kanalizacyjnej.

     W trosce o wszechstronny rozwój naszych uczniów i
wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie stoją przed szkołą nowoczesną, szkołą XXI
wieku, szkołą otwartą na potrzeby dzieci, młodzieży i rodziców w 2015r. szkoła
przyłączona została do szerokopasmowego Internetu i w budynku szkoły
zainstalowana została sieć WI-FI. Umożliwiło to uruchomienie od roku szkolnego
2016/2017 dziennika elektronicznego. 
 Ważnym rokiem w historii szkoły stał się rok 2017,
kiedy w  wyniku reformy oświaty Szkoła
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki stała się ośmioletnią szkołą podstawową.